תקנון האתר

1 . כללי
א. שרלוקד האוס בע”מ ח.פ. 515273159 (להלן: “החברה”) מספקת שירותי משחקי חדר בריחה, חשיבה, משחקי מילוט,
משחקים אינטראקטיביים מבוססים על שימוש ביכולות לוגיות ועבודת צוות של משתתפיה. הזמנת המשחקים מתבצעת
הן באמצעות מכירה באתר החברה www.sherlocked.co.il (להלן: “האתר”) והן באמצעות מכירה במשרדי החברה.
מזמין המשחק ו/או מי שבא לממש את ההזמנה בתאריך ושעת תחילת המשחק בהתאם להזמנה הינו לקוח של החברה
(להלן: “הלקוח”)
ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ג. שימוש באתר ו/או רישום באתר ו/או הזמנת המשחקים והתשלום עבורם באמצעות האתר מהווים את הסכמת הלקוח
לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לפיכך, אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
או לעבור רישום באתר.
ד. הוראות תקנון דנן יחולו על כל שימוש שיעשה על-ידי הלקוח. המשך השימוש באתר על-ידי הלקוח מהווה הסכמה
להוראות התקנון היוצרת התקשרות מחייבת בין הלקוח לחברה.
2 . הליך רכישה
א. להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה (להלן :
“בחירת המשחק”) ולעבור רישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה,
דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד (להלן: “פרטי הזמנה”).
ב. לאחר בחירת המשחק ומילוי פרטי מזמנה, הלקוח יתבקש להשאיר את פרטי כרטיס האשראי להבטחת התשלום
עבור המשחק שהוזמן.
ג. עם קבלת הזמנת המשחק, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור ההזמנה על-ידי
חברת האשראי הרלוונטית, הפעולה תאושר ואישור ההזמנה יישלח ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני. הזמנת
המשחק תחייב את החברה רק ממועד אישורה כאמור בסעיף קטן זה.
ד. חיוב כרטיס האשראי יתבצע רק לאחר סיום השתתפות הלקוח ו/או מי מטעמו במשחק שהוזמן או בעקבות ביטול
קצר מועד כאמור בסעיף 5 להלן או בעקבות אי הופעת הלקוח למשחק לפי הזמנתו במשך יותר משלושים דקות
( 30 דקות ( ממועד הקבוע ללא ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף 5 להלן.
ה. מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ו. במקרה וההזמנה למשחק לא אושרה על-ידי חברת האשראי ו/או מסיבה כלשהי בעת ההזמנה באתר השארת
פרטי כרטיס אשראי לא יתאפשרו, נציג מהחברה יצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך הסדרת אישור חברת
האשראי לביצוע ההזמנה.
ז. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף 5 להלן.
3 . שירות לקוחות
בשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצעים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני
info@sherlocked.co.il או בטלפון 03-6523399 שירות הלקוחות יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה
תוך זמן סביר.
4 . כשרות להשתמש באתר
4.1 לקוח רשאי לבצע הזמנה למשחק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :
א. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות
ב. הלקוח בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או בחו”ל.
ג. הלקוח בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי
מקבוצת ויזה, ישראקארד ומסטרקארד.
ד. הלקוח בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
ה. השתתפות במשחק היא מגיל 16 ומעלה, מתחת גיל 16 חובה ליווי מבוגר( נחשב כאחד המשתתפים במשחק).
4.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית למנוע מהלקוח לבצע הזמנה באתר אם מתקיים אחד או יותר מן תתי
הסעיפים להלן:
א. הלקוח ביצע או ניסה לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין תוך כדי שימוש באתר או
השתתפותו במשחק.
ב. הלקוח הפר תנאי התקנון.
ג. הלקוח מסר בעת ההרשמה פרטים כוזבים.
ד. הלקוח ו/או מי מטעמו ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו
התקינה של האתר ו/או החברה ו/או כדי לפגוע בצד שלישי תוך כדי שימוש באתר.
5 . ביטול הזמנה ומדיניות החזרים
א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה
ב. ביטול הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות לקוחות של החברה (ראה בסעיף 3 לעיל) או דרך מנגנון הביטול באתר החברה
ג. בביטול הזמנה עד 24 שעות לפני תחילת המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי ביטול.
ד. במקרה והלקוח ביטל את ההזמנה פחות מ- 24 שעות עד תחילת המשחק אך יותר משעה אחת לפני תחילת המשחק, כאמור בסעיף 2-ד. לעיל, ייגבו דמי ביטול בגובה של %50 מעלות ההזמנה. במקרה והלקוח ביטל משחק פחות משעה אחת לפני תחילת המשחק או לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל מ- 30 דקות (שלושים דקות) למועד הקבוע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי ביטול מלאים המהווים %100 מסכום ההזמנה ולא יהיה
זכאי להחזר כספי כלשהו.
ה. במקרה והתשלום עבור הזמנת המשחק בוצע באמצעות שובר מתנה והמשחק בוטל על-ידי הלקוח פחות מ- 24 שעות לפני תחילת
המשחק, לא יוחזר כסף ללקוח עבור שובר המתנה. במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל מ- 30 דקות (שלושים
דקות) למועד הקבוע למשחק, תישלל זכאותו למשחק נוסף.
ו. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי או משחק חלופי עבור משתתפים שלא הגיעו כלל או איחרו למשחק במועד הקבוע
לדוגמה: הזמנה בוצעה עבור חמישה משתתפים, אך בפועל במועד הקבוע הגיעו רק שניים מתוך חמשת המשתתפים.
ז. האתר רשאי לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:
1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
2. במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
4. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
ח. אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח הודעה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.
6 . סודיות מידע
א. החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש על-פי דין או כדי למנוע שימוש
לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הנדרשים למידע לצורך מתן שירות.
ב. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, אך בקרות מקרים שאינם
בשליטתה ו/או שנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם
ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה
אחראית לכל חשיפת המידע כתוצאה מפריצה של גורמים לא מורשים לאתר.
7 . תנאים נוספים
א. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי
כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע
הפעולה.
ב. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות של כל הצדדים.
ג. טעות בכדאיות העסקה מצד הלקוח לא תזכה את הלקוח בביטול העסקה והחברה תהיה זכאית לגבות את מלוא הסכום עבור
ההזמנה.
ד. אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה על-ידי הלקוח בגין הזמנתו.
ה. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של
אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת
בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים על-פי
החוק.
ו. החברה תהיה רשאית להפיק תמונות סטילס במהלך ו/או אחרי המשחק לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ותהיה
רשאית להשתמש בתמונות בהם מופיעים המשתתפים, בכפוף ובהתאם להוראות הדין.
ז. המשתתפים מתחייבים להימנע משתיית אלכוהול ו/או משימוש בסמים טרם הגעתם למיקום המשחק. מפעילי המשחק יהיו רשאים
לא לאפשר השתתפותם של המשתתפים במשחק. כמו כן, לא יתאפשר זיכוי כספיהם.
ח. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.